welkom

 wie ben ik?

  massages  

 PAS therapie

Dorn therapie

        waarom massage?

        tarieven

        praktische info

        ervaringen

        achtergrond

        contact

        links

        betekenis Gaia

        algemene voorwaarden

       

 

 

Algemene voorwaarden Praktijk Gaia:

Algemeen
-
 Praktijk Gaia heeft tot doel het algemene welbevinden van cliŽnten te bevorderen en evt.  
   klachten  te verminderen. Dit d.m.v. diverse vormen van massage en Physio Acoustic (PA)
   therapie
-
 Praktijk Gaia zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
   zorgvuldigheid
   in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht
- Praktijk Gaia verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw
   behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan
-
Een masseur is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij
   ziekte of blessures of andere verwondingen. Een massage door Praktijk Gaia is niet bedoeld als
   een alternatief voor een medisch advies of behandeling.
-
 Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk.
   Hierna worden de kosten in rekening gebracht
-
NB: Massage is geen therapie of geneeswijze, ze vervangen niet de reguliere geneeswijze!

Intake en uw gezondheid
- Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt
   u medicijnen die het reactievermogen beÔnvloeden, dan dient u dit door te geven.
-
 Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, dient u dit
   voorafgaand aan de massage te melden.
-
 U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid

   van uzelf of van uw kind

-
 Indien de cliŽnt onjuiste informatie of onvolledige gegevens verstrekt, dan is Praktijk Gaia niet
   verantwoordelijk te stellen voor resultaten of gevolgen tijdens of na de massage

 Uitsluiting van deelname en behandeling
-  Praktijk Gaia behoudt zich het recht voor een dienst te wijzigen, uit te breiden of te weigeren

 Privacy
-
 Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit
   verstrekt aan derden.

 Betaling
-
 De klant zal de prijs direct en contant betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan
   bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Praktijk Gaia aangegeven bank- of
  
girorekening op het tijdstip van behandeling.

 Aansprakelijkheid
-
 Praktijk Gaia draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en
   door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door
   cliŽnt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Praktijk Gaia
   te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan
-
 Praktijk Gaia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of
   ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van cliŽnt of derden, ofwel door van buiten
   komende oorzaken.
-
 De aansprakelijkheid van Praktijk Gaia, voor zover deze door haar aansprakelijkheids-
   verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane
   uitkering.

-
 Indien er sprake is van aansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid beperkt voor maximaal
   twee maal het notabedrag.

  Geschillen
-
 Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van Praktijk Gaia is uitsluitend het
   Nederlands Recht van toepassing.
-
 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van
   de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch

 Slotbepaling
 
In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend
 bij Praktijk Gaia

 

 

 

                                                                                                                                                              Massage praktijk Gaia Uden